Google+‏

חימום באמצעות מפוחי נחשון (fencoil)

שיטת חימום זו מקובלת ומומלצת בארגונים ומוסדות, בהם קיימת מערכת מיזוג מרכזי, מבוססת מים, המיועד לאספקת מיזוג אוויר בקיץ בלבד. במקרה זה, מומלץ להשתמש בחורף במערכת משאבות חום לצורך חימום המים ואספקתם לפינקולים.

שיטה זו של חימום בעזרת פינקולים הינה הזולה ביותר עבור הסקה מרכזית. המים הזורמים במערכת מחוממים לטמפ' של 45°C בלבד. בטמפרטורה זו, משאבת החום פועלת ביעילות גבוהה וחוסכת באנרגיה לעומת כל חלופה אחרת.

יתרונות חימום באמצעות מפוחי נחשון אצלנו

קיימים ארגונים רבים בהם ההסקה המרכזית מבוצעת באמצעות תנור המוסק בסולר/גפ"מ אשר מספק מים חמים לפינקולים. במקרה כזה מומלץ לנתק את תנור ההסקה הקיים (או להשאירו כגיבוי בלבד) ולספק את המים החמים, כאמור, באמצעות משאבת חום שתחסוך כ-50% עד 70% בצריכה ובהוצאות האנרגיה להסקה.

משאבות חום בתפוקה של 148KW לחימום מים והסקה- מלון קולוני ירושלים